Права на лицата за защита на ЛД

ПРАВА, КОИТО ИМАТЕ КАТО    СУБЕКТИ НА ДАННИ:   

КАКВО ОЗНАЧАВА СЪОТВЕТНОТО ПРАВО:

 

  1. Право на информация

Ние осигуряваме Вашето право на информация, като публикуваме на нашия уебсайт данните, идентифициращи администратора на лични данни - “Сенакс” ООД и координати за връзка, както и Политиката за защита на личните данни, съдържаща информация за:

(a)  Целите и правното основание за обработването на данните Ви;

(б) Получателите или категориите получатели на личните данни;

(в) Случаите и/или намерението ни да предадем личните данни на трета страна;

(г) Срока на съхранение на личните данни;

(д)Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова);

(е) Всички права, които имате като субект на данни, в това число правото на жалба до надзорния орган;

(ж) Данни за надзорния орган. 

 

  1. Право на достъп до данните

Вие имате право да поискате и да получите от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите достъп до данните и информация за: (а)  категории лични данни, които обработваме;

(б) цели на обработване на данните;

(в) получатели или категории получатели, на които са или ще бъдат разкрити личните данни, както и дали тези данни се предават в чужбина и мерки за тяхното предпазване; (г) срока, в който съхраняваме личните данни, или критериите, които използваме за определянето на този срок;

(д) правата, които имате като субекти на данни, като например право на коригиране или изтриване на личните данни, право на ограничаване на обработването на лични данни, право на възражение срещу обработване на данните;

(е) правото да подадете жалба и орган, пред който можете да я подадете;

(ж) съществуване на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

 

В случай че искането Ви е основателно, отговорът ще съдържа исканата от Вас информация. В зависимост от случая, ние можем да Ви предоставим копие от личните данни, които обработваме. За допълнителни копия, поискани от Вас, ние можем да наложим разумна такса в зависимост от административните разходи.

 

  1. Право на коригиране на данни

Вие можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.

При основателно искане, коригирането на Вашите данни ще бъде извършено без ненужно забавяне. Възможно е ние да предприемем определени действия, за да удостоверим неточността на данните преди да ги коригираме.

 

  1. Право на изтриване на данни /“правото да бъдеш забравен“/

4.1. Вие имате право по всяко време да поискате изтриване на Вашите лични данни, които сте ни предоставили, което означава пълно премахване на всички записи от данни от всички наши системи, където данните се съхраняват. Ако данните са предадени на други лица, те също ще бъдат уведомени за Вашето искане.

Можете да поискате да изтрием Вашите лични данни, ако:

(а)  те вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; или

(б) сте оттеглили Вашето съгласие, ако обработването на данните се основава на съгласие и няма друго правно основание за обработването им; или

(в) възразите срещу обработването на данните съгласно чл. 21, пар. 1 от Общия регламент за защита на данните и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; или

(г) възразите срещу обработването на данните за целите на директния маркетинг; или

(д) данните са били обработвани незаконосъобразно; или

(е) е необходимо за изпълнение на правно задължение за изтриването им от наша страна.

 

4.2. При определени обстоятелства ние не сме задължени да се съобразим с Вашето искане и можем да откажем да изтрием данните. Това са случаите, когато обработването се изисква:

(a) за спазване на правно задължение; или

(б) за установяване, упражняване или защита на правна претенция; или

(в) за статистически цели, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

(г) в други, предвидени в чл. 17, параграф 3 от Общия регламент за защита на данните случаи.

В случай на отказ от изтриване, имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако не сте съгласни с нашите мотиви или действия.

В случай че искането Ви е основателно, ние ще изтрием съответните данни и отговорът ще съдържа информация за извършеното изтриване.

 

  1. Право на ограничаване на обработването на данни

5.1. Вие имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, т.е. данните да продължат да се съхраняват, без да бъдат изтривани, но случаите, в които данните могат да бъдат обработвани, са строго ограничени. Това право може да се упражни, когато:

(а) считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който ние можем да проверим точността на личните ви данни;

(б) когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но Вие не желаете те да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;

(в) когато ние не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;

(г) когато сте възразили срещу обработването съгласно чл. 21, пар. 1 от Общия регламент за защита на данните, в очакване на проверка дали законните основания за обработване на данните от нас имат преимущество пред интересите Ви.

 

5.2. Когато обработването на данните е ограничено съгласно т. 5.1, ние можем да продължим да ги обработваме /с изключение на тяхното съхранение/ само в следните случаи:

(а) само ако имаме Вашето съгласие; или

(б) за установяване, упражняване или защита на правни претенции; или

(в) за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес.

 

В случай че искането Ви е основателно, отговорът ще съдържа информация за предприетите от нас действия по ограничаване на обработването.

 

  1. Право на преносимост на данните      

Вие можете да поискате да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно прехвърлени към друг администратор на лични данни, когато:

(а) обработването се основава на Вашето съгласие или на договорно задължение във връзка със сключен договор с Вас; или

(б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

В случай че искането Ви е основателно, отговорът ще съдържа информация относно начина, по който ще бъде осигурена преносимост. Когато това е технически осъществимо, ние ще извършим пряко прехвърляне на личните данни от нас като администратор към друг.

 

  1. Право на възражение

7.1. Вие имате право да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, което е основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи имат преимущество пред тези интереси.

 

7.2. След получаване на възражението, ние като администратор следва да прекратим обработването на данните Ви, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В случай че възражението Ви бъде уважено, отговорът съдържа информация за предприетите действия.

В случай че възражението Ви бъде отхвърлено, отговорът  съдържа мотивите ни защо продължаваме да обработваме личните Ви данни и информация за правото Ви да подадете жалба пред надзорния орган за защита на личните данните в Република България - Комисия за защита на личните данни /https://www.cpdp.bg/.

 

7.3. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили), като в този случай няма нужда да посочвате каквато и да било причина. В този случай обработването ще бъде прекратено незабавно след получаване на Вашето възражение.

 

7.4. Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици за Вас или Ви засяга в значителна степен.  Изключения се допускат, ако решението:

  1. a) е необходимо за сключването или изпълнението на сключен с нас договор;

б) е разрешено от правото на ЕС или от българското право и в него са предвидени подходящи мерки за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси; или

в) се основава на Вашето изрично съгласие.

 

Вие можете да оспорите автоматизирано взетото индивидуално решение по реда, предвиден в р. XI, т. 2 от Политиката ни за защита на личните данни. В случай че искането Ви е основателно, отговорът ще съдържа информация за предприетите действия, в това число извършено преразглеждане на случая с човешка намеса и резултата от него.

 

  1. Право на оттегляне на съгласие

В случаите когато обработването на данните Ви е въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

 

Важно е да имате предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните Ви, основано на даденото от Вас преди това съгласие.

 

  1. Право на жалба

В случай че смятате, че Вашите права за защита на лични данни са нарушени, Вие можете да подадете жалба, при условията, по реда и в сроковете, предвидени в Закона за защита на личните данни, до компетентния надзорен орган -– Комисия за защита на личните данни, с адрес гр. София, п.к. 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg.

 

При нарушаване на правата Ви по Общия регламент за защита на данните и по Закона за защита на личните данни Вие можете да обжалвате действията и актовете на администратора и на обработващия лични данни пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Без това да засяга правото Ви да се обърнете към надзорния орган или към съда, правата Ви по отношение защита на лични данни е препоръчително най-напред да бъдат упражнени пред нас, като ние ще положим максимални усилия да разрешим проблема в кратки срокове, по взаимно съгласие. Прякото сезиране на надзорния орган или на съда би могло само да забави удовлетворяването на Вашите искания.