Гаранционни условия Сенакс ООД

Стоките от сайта и в магазина, за които това се изисква от действащото законодателство, се предлагат за продажба с гаранция от производителя съгласно закона и търговските политики на производителите. Без гаранция се предлагат за продажба категориите Стоки, които поради естеството си не могат да имат такава. Клиентите, които имат качеството на потребители по смисъла на ЗЗП, следва да имат предвид, че в ЗЗП са предвидени законови гаранции за безопасност и за съответствие на стоките с договора за продажба, които са нормативно закрепени в Глава V, Раздел II и Раздел III на ЗЗП.


При предявяване на рекламация на Стоки, Клиентът трябва да представи  касов бон или документ за продажба в оригинал.

 

При предявяване на рекламация, Клиентът трябва да подготви Стоката в нейната цялост (напр. със стелки, подплънки, връзки, етикети, ако са налични и др.). Ако Продавачът не може да идентифицира продукта, рекламацията може да не бъде удовлетворена.

Нашите сътрудници ще проверят дали Стоката подлежи на гаранционно връщане. Ако Стоката има фабричен дефект, ще го поправим или ще го заменим с нов. Ако Стоката не отговаря на гаранционните условия за фабричен дефект или срок на гаранцията, рекламацията може да не бъде удовлетворена.

 

Гаранцията покрива фабрични дефекти или скрити дефекти на Стоките, различни от изхабяване поради обичайна употреба.

 

Гаранцията не покрива щети, причинени на Стоката в резултат на неправилни външни въздействия, като умишлено или неумишлено увреждане на материята или щети причинени в следствие на неправилна употреба или поради нарушене на указанията на Производителя за поддръжка. По конкретно, Сенакс ООД отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува към момента на закупуването на продукта.

Клиентите могат да предявят рекламация в централния офис на Сенакс ООД, на адрес гр. София, Дружба 2, бул. Цветан Лазаров 92 или на електронен адрес eshop@senax.bg, като задължително трябва да представят  документ за покупка (касовата бележка или отчет продажби граждани) за Стоката и  , за която се  предявява рекламация. Алтернативно, Клиентът може да предяви рекламацията през Сайта , като куриерските разходи по изпращане до нас на Стоката  са за сметка на Клиента.

За да съответства на договора за продажба и да няма фабричен дефект, потребителската стока трябва да притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

Ако Клиент  върне стока без основателна причина или без да е прочел или следвал указанията в ръководствата за употреба и поддръжка, поместени етикетите на стоките или на друго достъпно място на уебсайта, ще се счита, че искането за рекламация е неоснователно.

Клиентът има право да избере как да върне Стоката и дали иска да застрахова пратката срещу загуба, кражба или щети. Мотопойнт ЕООД не покрива никаква част от тези разходи и не носи отговорност, ако пратката бъде загубена или повредена.

Освен това Клиентът носите отговорност за опаковането на Стоката така, че да няма риск от повреда или компрометиране на качеството й при превоза и доставката до нас.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА И УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯТА НА МОТОПОЙНТ ЕООД

 

Уважаеми потребители,

 

Молим, преди да предявите рекламация за дефект на наш продукт, да се запознаете предварително с изискванията по-долу за валидност на предоставените от нас гаранции с цел предварително изясняване дали претенцията е основателна, или не.

Типичен пример за невалидност на гаранцията е причиняване на щета върху продукта в резултат на умишлено или неумишлено съприкосновение с външен твърд предмет.

 

ГАРАНЦИЯТА СЕ ОТНАСЯ ЗА ПРОДУКТИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В РАМКИТЕ НА ПРЕДПИСАНИТЕ НОРМИ.

 

Тези, които не отговарят на условията за гаранция, са:

  • Продукти, които надхвърлят гаранционния срок;
  • Повреди поради неправилна употреба на продукта;
  • Случайна повреда на продукта;
  • Неправилно функциониране на електронен продукт поради потребителски настройки;
  • Небрежност и неправилна грижа при поддръжката на продукта;
  • Продукти, които попадат в категорията естествено износване (гуми, вериги, и др.)