Общи условия и правила за ползване на motopoint.bg

 1. Предмет

1.1. Настоящите Общи условия регулират отношенията между Мото Пойнт ООД и ползвателите на електронния магазин, достъпен на адрес www.motopoint.bg.

1.2. Електронният магазин www.motopoint.bg e платформа, чрез която клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите Стоки, включително, но не само продукти за автомобили, мотоциклети и/или да сключват договори за предлаганите чрез платформата услуги.

1.3. Общите условия са обвързващи за всички лица, които посещават и/или ползват Сайта, купуват Стоки и/или Услуги през Електронния магазин и/или извършват регистрация на интернет адрес www.motopoint.bg. Всяко използване на Сайта и/или Електронния магазин означава, че посетителят се е запознал внимателно с Общите условия и се е съгласил да ги спазва безусловно. При наличие на противоречие между уговорки в отделен договор и уговорки в Общите условия, предимство има договорът.

1.4. Продавачът има право да променя едностранно Общите условия, включително, но не само, да отразява начина, по който Сайта функционира, да променя Стоките/Услугите, техните параметри и характеристики, всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време. Клиентите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият Профила си на Купувач и да преустановят използването Сайта/Електронния магазин.

 1. Данни за Търговеца

Търговско наименование (фирма): „Мото Пойт“ ООД;

Единен идентификационен код в търговския регистър: ЕИК 203898189;

Седалище и адрес на управление и на стопанска дейност: гр. София 1783, Дружба 2, бул. Цветан Лазаров №92;

ДДС №: BG 203898189

Телефона за контакти: +35929434313;+359 898922922

Електронна поща: eshop@motopoint.bg;

Уебсайт: www.motopoint.bg;

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Телефонните разходи, които Купувачът прави, обаждайки се на телефонa за контакт +35929434313 или на +359 898922922 са за негова сметка на цената на един градски разговор за цялата страна без допълнително оскъпяване съобразно актуалната тарифа на БТК – за абонати на БТК или на цена съобразно тарифния план на мобилния оператор на Купувача.

 1. Дефиниции

Договор означава договор от разстояние, сключен между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Електронния магазин, представляващ неразделна част от Общите условия;

Въпрос означава писмено обръщение от Купувача към други ползватели на Сайта с цел получаване на информация относно дадени Стоки или Услуги в Електронния магазин;

„Електронен магазин” означава електронна платформа, която се намира в Сайта и която служи за предлагане от Продавача на Стоки за продажба и/или Услуги, извършване на Поръчки и заплащане на Стоки и/или Услуги от Купувача и сключване на договори за продажба от разстояние съгласно Общите условия;

„ЗЗП” означава Закон за защита на потребителите, обнародван в Държавен вестник” бр. 99 от 9 Декември 2005 г., в сила от 10.06.2006 г., с всички последващи изменения и допълнения към съответния момент;

„Купувач” означава всяко физическо лице над 18 години, юридическо лице или друго правно образувание, което ползва Сайта и/или Електронния магазин по какъвто и да е начин, включително но не само, като ги разглежда, прави Поръчки, купува, плаща Стоки или Услуги и извършва всякакви други действия свързани с това;

Коментар означава оценка или критична забележка в писмена форма, която се публикува от Купувач на края на Ревю или на друг Коментар в Сайта;

„Общи условия” означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени на Сайта;

Отговор означава писмена информация под формата на обяснение, адресирана от един Купувач към друг Купувач, който е задал Въпрос чрез Сайта, в рамките на един диалог. Информацията, поместена в Отговора се предава чрез Сайта;

Мотопойнт означава търговецът „Мотопойнт” ООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 203898189 ;

„Поръчка” означава електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента през Сайта, чрез който Клиентът заявява на Продавача желанието си за покупка на определени от него Стоки или Услуги от Електронния магазин, заедно с избрания начин за плащане, доставка и получаване на Стоките;

„Продавач” означава Мотопойнт или друго трето лице - търговец, което предлага Стоки през Електронния магазин и има сключен договор с Мотопойнт във връзка с това;

„Профил на Купувач” или „Профил” означава раздел от Сайта, съставен от електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Купувача, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта, както и история на някои от действията му в Електронния магазин;

Ревю означава писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на Стока или Услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали Стоката или Услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики;

Рейтинг означава метод на изчисляване на нивото на удовлетворение на даден Купувача по отношение на определена Стока или Услуга. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всяка Стока или Услуга може да получи оценка от една до пет звезди. Тази оценка винаги е придружена с рецензията написана от Купувача на дадена Стока или Услуга;

„Сайт” означава домейн (интернет адрес) www.motopoint.bg и неговите поддомейни;

„Стока/и” означава стоките, предлагани за продажба от Продавача посредством Електронния магазин;

„Услуга/и“ означава услуги, които Продавачът може да предлага посредством Електронния магазин;

„Цена на Стока/Услуга”означава цената за бройка или за определено количество Стоки или за Услуга, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В Цената на Стоката не се включва цената на доставка.

 1. Регистрация на Профил на Купувач

4.1. Поръчката на Стоки и сключването на Договор между Продавача и Купувача чрез Електронния магазин могат да се извършват след задължителна регистрация на Профил на Купувача.

4.2. Регистрацията на Профила на Купувача се счита за извършена при изпълнение на следните условия:

 1. a) попълване от Купувача по електронен път на заявление за регистрация със съдържание, достъпно в Сайта. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При регистрацията си в Сайта Купувачът посочва електронен адрес (имейл) и парола за достъп до Профила на Купувача;
 2. b) отбелязване с отметка в полето “Съгласен съм с Общите условия”, с което Купувачът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което отново декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.

4.3  Купувачът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на заявлението за регистрация в Сайта, както и при извършването на Поръчки. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Купувачът се задължава в незабавно да актуализира съответните данни в Профила на Купувача.

4.4  В случай, че Купувачът предостави неверни или непълни данни, Мотопойнт има право да изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до Електронния магазин, или да заличи изцяло регистрацията. В този случай Клиентът може да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“на Мотопойнт на info@motopoint.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Мотопойнт не носи отговорност за невярно/неточно изпълнена Поръчка или за неизпълнена Поръчка, поради неверни, непълни или неактуални данни.

4.5  След извършване на регистрацията на Профила на Купувача може да използва следното средство за електронна идентификация, за да прави Поръчки чрез Електронния магазин: потребителско име и парола, които се определят от Купувача при попълване на заявлението за регистрация в Сайта.

4.6. Със създаването на Профил, Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци със Стоки, от които се интересува. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Купувачът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички лица с регистриран Профил на Купувача в Сайта. Личните списъци ще са видими единствено за Купувача, който ги е създал. Купувачът сам определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки списък по всяко време.

 1. Поръчки. Сключване на Договор

5.1. (1) Клиентът може да прави Поръчки по електронен път (чрез електронна форма за Поръчка в Сайта) или по телефона , посочен в Раздел 2. по-горе.

(2) Поръчки по електронен път могат да бъдат правени 24 часа в денонощието чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги във виртуална количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта. До потвърждаване на Поръчката Купувачът може да прегледжда и променя поръчваните Стоки и/или Услуги, количества, начин на плащане и др. За да финализира една Поръчка, Купувачът трябва да я потвърди, като следва указаните стъпки в Сайта. Добавянето на Стока и/или Услуга във виртуалната количка, без Поръчката да бъде потвърдена не води до регистрацията на Поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

(3)   Поръчки по телефона се правят през работното време, указано на Сайта, като съответната Поръчка се регистрира от служител на Мотопойнт от името на Клиента.

5.2. С извършване на Поръчка Купувачът разрешава на Продавача да се свърже с него на посочените в нея данни за контакт, когато това се налага във връзка с направената Поръчка или сключения Договор.

5.3. Независимо дали Поръчката е направена по телефон или през Сайта, Продавачът регистрира направената Поръчка в системата си и изпраща уведомление до Клиента за това по електронен път (чрез имейл) или по телефона. Уведомлението за регистрация е с информативен характер и няма смисъл на приемане /потвърждаване на Поръчката или поемане на ангажимент за изпълнението й. С оглед на това Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, както и поради изчерпване на складовата наличност. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на потвърждение, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомление, че Клиентът допълнително ще бъде информиран от куриер за точната дата на доставка.

 1. Право на отказ на потребител от Договор за покупко-продажба от разстояние

6.1. Клиент, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора, сключен от разстояние, в 14-дневен срок считано от:

а) датата на приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, когато Стоките се доставят еднократно; или

б) датата, на която Купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, получи последната Стока, когато Клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно; или

в) датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме последната партида или част, когато Клиентът е поръчал Стока, която се състои от множество партиди или части; или

г) датата на сключване на договора – при договор за Услуги;

6.2. За да упражни правото си на отказ, Клиентът може в срока по чл. 6.1. по-горе да:

 • уведоми Продавача с недвусмислено заявление на следния електронен адрес: eshop@motopoint.bg или на посочените в сайта телефони или
 • да попълни и изпрати по електронен път чрез интернет страницата на Продавача стандартния формуляр за отказ ТУК

6.3. Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора за продажба от разстояние и когато Продавачът не е предложил да прибере Стоките сам, Клиентът трябва да изпрати или предаде Стоките обратно на Продавача или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Продавача за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Клиентът заплаща преките разходи за връщането на Стоките.

6.4. При изпълнение на посочените в този Раздел 6 условия Продавачът възстановява заплатената от Клиента цена по договора в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която  е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора. В случай, че Продавачът не е предложил да вземе сам Стоките, той има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, което от двете събития настъпи по-рано.

6.5. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като в зависимост от избора на Купувача се използва: банков превод по посочена от Купувача банкова сметка, пощенски паричен превод или в брой на място в офиса на Мотопойнт.

6.6. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на ЗЗП по отношение на Стоките, предлагани от Мотопойнт и при положение, че Стоката/Стоките отговарят на следните условия: когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани, да не е нарушена целостта на поставените от Продавача защитни стикери и други означения; да няма механични повреди; да не е била използвана; да е придружена от съпътстващите я документи и аксесоарите, с които е била получена.

6.7. Клиентът няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на член 57 от ЗЗП.

 1. Цени. Условия за плащане. Фактуриране

7.1. Всички цени на Стоките и/или Услугите в Електронния магазин са крайни, обявени са в български лева с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

7.2. Купувачът може да заплати Цената на Стоките и/или Услугите по направена Поръчка по един от следните начини:

 1. a) Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоките/Услугите, когато куриер/превозвач посети посочения от Купувача адрес за доставка в Поръчката и предаде Стоката на Купувача.
 2. b) Плащане по банков път – Купувачът заплаща Цената на Стоките и/или Услугите съгласно потвърдена Поръчка по посочена от Продавача в Сайта банкова сметка, преди получаване на поръчаната Стока/ Услуга. Купувачът следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка, в което като основание за плащане е посочен номерът на Поръчката, на имейл info@motopoint.bg , а ако не може, следва да изпрати следната информация на посочения имейл: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на Поръчката; имена и телефонен номер за контакт;
 3. c) Онлайн плащания с дебитна или кредитна карта – Купувачът заплаща Цената на Стоката с банкова карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro.

7.3. Поръчки на Стоки на стойност над 5000 лв. се заплащат предварително по банков път или онлайн чрез банкова карта.

7.4. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. Затова Мотопойнт препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

7.5. Когато е избрано онлайн плащане или по банков път, ако в срок до 3 (три) работни дни от потвърждаване на Поръчка от страна на Купувача, сумата не е получена по банковата сметка на Продавача, Поръчката се счита за автоматично анулирана.

7.6. Купувачът може да закупува Стоки на изплащане, чрез потребителски кредит, предоставен от кредитна институция. Възможността важи за Стоки, за които в Сайта е предвидена опция „Купи на изплащане“. Условията за получаване на потребителски кредит с цел придобиването на конкретна Стока, се определят от финансовата институция, съобразно кредитната ѝ политика. Продавачът не участва по какъвто и да е начин в отношенията по отпускане на потребителски кредити, включително, но не само не определя условията за кандидатстване, размерите на кредита, лихвите и таксите, условията по изпълнението и изплащането на кредита, и др.). Продавачът не осъществява дейност по посредничество при отпускане на потребителски кредити, не е представител на такива институции, както и не е страна в отношенията между Купувача и съответната кредитна институция.

7.7. При поръчаните и доставени Стоки и направените плащания от Купувачи-физически лица, Продавачът  издава документ, удостоверяващ продажбата. Същият може да бъде Отчет продажби граждани или Фактура при желание от страна на клиента. За юридически лица продавачът  издава Фактура. Ако плащането е с наложен платеж или с дебитна или кредитна карта се издава фискален бон.
С приемане на настоящите Общи условия, Купувачът се съгласява да получава фактури, издадени от Продавача с документите за доставка.

7.8. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Купувачът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в Профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 1. 8. Доставка на Стоки

8.1. Доставки на Стоки се извършват с куриер на територията на Република България до адрес, посочен от Купувача, в офис на куриерската фирма или от офиса на Мотопойнт в зависимост от избора на Купувача.

8.2. За извършване на доставка до адрес, следва да има лесен достъп с товарен автомобил. В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на motopoint.bg определено за това. В противен случай, доставаката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.

8.3. Продавачът осигурява подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

8.4. Разходите за транспорт, свързани с доставката на Стоките до адреса на Купувача, определен в Поръчката не са включени в посочената в Сайта Цена на Стоките. Освен ако не бъде уговорено друго, разходите за транспорт се заплаща допълнително от Купувача в момента на доставката на Стоката на куриера/превозвача, извършващ доставката.Цената на доставката се изчислява при извършване на Поръчката съобразно тарифата на куриера/превозвача, извършващ доставката и се потвърждава от Купувача заедно със завършване на Поръчката. С потвърждаване на Поръчката Купувачът се задължава да заплати и разходите за транспорт.

8.5. Сроковете за доставка са ориентировъчни и могат да варират в зависимост от броя поръчки и наличности при производителя и/или дистрибутора на стоките, наличието на официални и/или почивни дни, за което Купувачът дава съгласието си при завършване на Поръчката, след натискане на бутона „Завършване на поръчката”. При всички положения Продавачът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Продавача обстоятелства.

8.6. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача и при условие, че са надлежно платени. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 1. Гаранция

9.1. Стоките от Сайта, за които това се изисква от действащото законодателство, се предлагат за продажба с гаранция от производителя съгласно закона и търговските политики на производителите. Без гаранция се предлагат за продажба категориите Стоки, които поради естеството си не могат да имат такава.

9.2. Когато гаранционните карти на Стоките, са издадени директно от производителя на хартиен носител, Стоките се предлагат за продажба и се доставят на Купувача заедно с гаранционните карти, които се намират вътре в тяхната опаковка/кутия.

9.3. Освен в случаите по т. 9.2, гаранционните карти, съдържащи гаранциите от производителя на Стоките, са в електронен формат и са общодостъпни за Купувачите чрез Сайта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

9.4. Клиентите, които имат качеството на потребители по смисъла на ЗЗП, следва да имат предвид, че в ЗЗП са предвидени законови гаранции за безопасност и за съответствие на стоките с договора за продажба, които са нормативно закрепени в Глава V, Раздел II и Раздел III на ЗЗП.

9.5. При наличие на дефект на Стока, закупена чрез Елкетронния магазин, Купувачът може да се свърже с Продавача на посочените в Сайта или в Раздел 2 по-горе данни за контакт.

 1. Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори

10.1. Всеки ползвател на Сайта може да прави Ревю или Коментар, както и да задава Въпроси и поставя Отговори към други ползватели на Сайта по отношение на Стоки и/или Услуги, предлагани в Електронния магазин. За целта ползвателят на Сайта трябва да има регистриран Профил на Купувача и да спазва изискванията в настоящия Раздел 10.

10.2. Купувачът може да публикува Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори в раздел „Отзиви“, неразделна част от изборажението на всяка Стока. Ревютата могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките, начина на употреба и доставките на дадена Стока или Услуга.

10.3. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на Сайта, Купувачите предоставят на Мотопойнт неизключителен, постоянен, неотменим териториално неограничен лиценз и правото да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

10.4. При публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, Купувачът се задължава да спазва следните правила:

 • да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определена Стока или Услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
 • да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
 • да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
 • да използва тази услуга само за обсъждане на характеристиките или получаване на допълнителна информация относно определена Стока или Услуга.
 • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес за доставка или местожителство, телефонни номера, електронни адреси (имейли), собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
 • да не публикува информация и/или датайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност
 • да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
 • да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел следва да се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Сайта.

10.5. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено Ревю, Купувачът следва да добави и Рейтинг за съответната Стока или Услуга. Поставените оценки, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на Стоката или Услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до избораженията им.

10.6. Клиентите, които публикуват Ревюта, към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:

 • качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно стоката или услугата, за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица;
 • качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;
 • качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;
 • качените файлове не съдържат URL-те или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като Мотопойнт

10.7. Когато Купувач съобщи, че някое Ревю/Коментар/Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание се преглежда от Мотопойнт с цел да се определи дали е налице нарушение на Общите условия. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от Сайта само след проверка от страна на Мотопойнт.

10.8. При съменение за нарушение на правилата от настоящия Раздел, Мотопойнт има право да изтрие съдържанието, поставено на Сайта от съответен Купувач и/или да ограничи възможността на Купувача да публикува Ревюта/Коментарии/Въпроси и Отговори на Сайта, без да е длъжен да се обосновава за това.

 1. ФОРС МАЖОР

11.1. Продавачът не носи отговорност за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, епидемия, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици, проблеми в глобалната мрежа на Интернет технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.

11.2. Ако непреодолимата сила продължи повече от 20 дни, всяка от Страните има право да прекрати сключения Договор, като отправи писмено уведомление до другата Страна с незабавен ефект.

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Мотопойнт има право да анулира и заличи изцяло Профил на Купувач в случай че:

 • Купувачът предостави невярна или непълна информация;
 • Мотопойнт има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи правила от страна на Купувач;
 • възникват форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини;
 • Мотопойнт прекрати поддържането на Мобилното приложение.

12.2. Купувачът има право по всяко време по своя собствена преценка да дезактивира своя Профил в Сайта.

12.3. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон на Сайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено

12.4. Купувачът е уведомен, че Сайтът използва бисквитки (cookies) и е съгласен с Политиката на Мотопойнт за използването на „бисквитки” или други подобни инструменти с цел подобряване на функционалността на Сайта.

12.5. Мотопойнт полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не носи отговорност за нейната изчерпателност и достоверност, както и за съдържанието, качено от ползватели на Сайта.

12.6. Продавачът има право по своя преценка да възлага на подизпълнители изпълнението на всички или част от задълженията си по договори от разстояние, сключени чрез Електронен магазин, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

12.7. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Мотопойнт си запзва правото да изисква от Купувача да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.

12.8. Мотопойнт си запазва правото да редактира съдържанието на Сайта и Електронния магазин и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

12.9. Мотопойнт може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Сайта за определен период от време.

12.10. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Електронния магазин (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

12.11. Мотопойнт не носи отговорност в случай че Купувачът няма достъп в определен момент до която и да е част от Сайта или достъпът е с влошено качество поради каквато и да е причина, включително, но не само, непреодолима сила, независещи от Мотопойнт причини като напр. технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др. Мотопойнт не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

12.12. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове, включително такива, които имат отношение към предлаганите Стоки. Мотопойнт не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

12.13. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта, остават собственост на Мотопойнт или неговите лицензодатели. Всяко използване на Сайта или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на Купувача, е забранено без разрешение от Мотопойнт. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

12.14. Споровете, възникнали във връзка с настоящите Общи условия, се решават по взаимно съгласие между страните, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.

12.15. Споровете между Купувачи, които имат качеството на потребители съгласно ЗЗП и Продавача, породени във връзка с дейността на Продавача във връзка с продажба на Стоки или Услуги чрез Електронния магазин, попадат в обхвата на дейност на Обща Помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите (www.kzp.bg). Към настоящия момент Продавачът не е поел ангажимент да участва, нито има задължението да използва органи за алтернативно решаване на спорове, включително комисията по предходното изречение.

12.16. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 1/06/2020 При всяка промяна и/или допълнение на Общите условия Мотопойнт актуализира публикуваните на Сайта Общи условия.