Общи условия

1. Предмет
1.1. Настоящите Общи условия регулират отношенията между “Сенакс” ООД /наричан по-долу за краткост Сенакс/ и ползвателите на Електронния магазин, достъпен на адрес www.senax.bg.
1.2. Електронният магазин www.senax.bg e платформа, чрез която клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите Стоки, и/или да сключват договори за предлаганите чрез платформата Услуги.
1.3. Общите условия са обвързващи за всички лица, които посещават и/или ползват Сайта, купуват Стоки и/или Услуги през Електронния магазин и/или извършват регистрация на интернет адрес www.senax.bg. Всяко използване на Сайта и/или Електронния магазин означава, че посетителят се е запознал внимателно с Общите условия и се е съгласил да ги спазва безусловно. При наличие на противоречие между уговорки в отделен договор и уговорки в Общите условия, предимство има договорът.
1.4. Сенакс има право да променя едностранно Общите условия, включително, но не само, да отразява начина, по който Сайта функционира, да променя Стоките/Услугите, техните параметри и характеристики, всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време.
1.5. При извършване на промени в Общите условия Сенакс информира клиентите, като публикува на видно място в Електронния магазин текста на изменените Общи условия или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия.
Клиентите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият Профила си на Купувач и да преустановят използването на Сайта/Електронния магазин.

2. Данни за търговеца
Търговско наименование /фирма/ : “Сенакс” ООД,
Единен идентификационен код в търговския регистър /ЕИК/: 831566723
Седалище и адрес на управление на стопанската дейност: гр. София, жк. “Дружба 2”, бул. “Проф. Цветан Лазаров” 92,
ДДС № BG 831566723,
Телефон за контакт: 02/ 943 3356.
Адрес на електронна поща (имейл): eshop@senax.bg
Уебсайт: www.senax.bg
Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6
Уеб сайт: www.kzp.bg
Телефонните разходи, които Купувачът прави, обаждайки се на телефоните за контакт +359 2 943 3356 или на +359 892 911 911, са за негова сметка на цената на един градски разговор за цялата страна без допълнително оскъпяване съобразно актуалната тарифа на БТК – за абонати на БТК или на цена съобразно тарифния план на мобилния оператор на Клиента.


3. Дефиниции
„Електронен магазин” (” онлайн магазин”) е електронна платформа, намираща се на уебсайта на Сенакс, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение, който предоставя информация и дава възможност на клиентите за избор на стоки и/или услуги, предлагани от Сенакс, за извършване на поръчки, покупки и заплащане на стоки и/или услуги, и сключване на договори от разстояние съгласно Общите условия;
„Уебсайт” (“Сайт”) означава домейн (интернет адрес) www.senax.bg и неговите поддомейни;
„Договор” означава договор от разстояние, сключен между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Електронния магазин, представляващ неразделна част от Общите условия;
„Купувач” (“Клиент”) означава всяко физическо лице над 18 години, юридическо лице или друго правно образувание, което ползва Сайта и/или Електронния магазин по какъвто и да е начин, включително но не само, като ги разглежда, прави Поръчки, купува, плаща Стоки или Услуги и извършва всякакви други действия свързани с това;
„Продавач” означава Сенакс или друго трето лице - търговец, което предлага Стоки през Електронния магазин и има сключен договор със Сенакс във връзка с това;
„Сенакс” означава търговецът „Сенакс” ООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 831566723.
„Поръчка” означава електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента през Сайта, чрез който Клиентът заявява на Продавача желанието си за покупка на определени от него Стоки или Услуги от Електронния магазин, заедно с избрания начин за плащане, доставка и получаване на Стоките;
„Профил на Купувач” или „Профил” означава раздел от Сайта, съставен от електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Купувача, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта, както и история на някои от действията му в Електронния магазин;
„Въпрос” означава писмено обръщение от Купувача към други ползватели на Сайта с цел получаване на информация относно дадени Стоки или Услуги в Електронния магазин;
„Коментар” означава оценка или критична забележка в писмена форма, която се публикува от Купувач на края на Ревю или на друг Коментар в Сайта;
„Отговор” означава писмена информация под формата на обяснение, адресирана от един Купувач към друг Купувач, който е задал Въпрос чрез Сайта, в рамките на един диалог. Информацията, поместена в Отговора се предава чрез Сайта;
„Ревю” означава писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на Стока или Услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали Стоката или Услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики;
„Рейтинг” означава метод на изчисляване на нивото на удовлетворение на даден Купувач по отношение на определена Стока или Услуга. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всяка Стока или Услуга може да получи оценка от една до пет звезди. Тази оценка винаги е придружена с рецензията написана от Купувача на дадена Стока или Услуга;
„Стока/и” означава стоките, предлагани за продажба от Продавача посредством Електронния магазин;
„Услуга/и “означава услуги, които Продавачът може да предлага посредством Електронния магазин.
„Цена на Стока/Услуга” означава цената за бройка или за определено количество Стоки или за Услуга, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В Цената на Стоката не се включват разходите за доставка.
„Общи условия” означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени на Сайта;
„ЗЗП” означава Закон за защита на потребителите, обнародван в „Държавен вестник” бр. 99 от 9 Декември 2005 г., в сила от 10.06.2006 г., с всички последващи изменения и допълнения към съответния момент;

4. Регистрация
4.1. Посещението и разглеждането на Уебсайта на Сенакс не изисква регистрация от клиентите. Поръчката на Стоки и сключването на Договор между Продавача и Купувача чрез Електронния магазин могат да се извършват след задължителна регистрация на Профил на Купувача.
4.2. Регистрацията на Профила на Купувача се счита за извършена при изпълнение на следните условия:
а/ попълване от Купувача по електронен път на заявление за регистрация със съдържание, достъпно в реално време в Интернет страницата на www.senax.bg Купувачът предоставя данни относно самоличността си като собствено име, фамилия, адрес за контакт, телефонен номер за връзка и други. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При регистрацията си в Сайта Купувачът посочва електронен адрес (имейл) и парола за достъп до Профила на Купувача;
b/ отбелязване с отметка в полето “Съгласен съм с Общите условия”, с което Купувачът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което отново декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.
4.3. Попълването на заявления и други електронни форми в Сайта, подаването и потвърждението на Поръчки, включително сключването на договор за продажба на стоки и договор за услуги чрез Електронния магазин, се извършва на български език.
4.4. Купувачът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на заявлението за регистрация в Сайта, както и при извършването на Поръчки. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Купувачът се задължава незабавно да актуализира съответните данни в Профила на Купувача.
4.5. В случай че Купувачът предостави неверни или непълни данни или не актуализира своевременно предоставените данни, Сенакс има право да изтрие съответната информация, да му откаже по-нататъшен достъп до Електронния магазин и/или да заличи изцяло Профила на Купувача. В този случай Клиентът може да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“на Сенакс на електронен адрес eshop@senax.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сенакс не носи отговорност за неточно изпълнена Поръчка или за неизпълнена Поръчка, поради неверни, непълни или неактуални данни.
4.6. След извършване на регистрацията на Профила на Купувача Купувачът може да използва следното средство за електронна идентификация, за да прави Поръчки чрез Електронния магазин: потребителско име и парола, които се определят от Купувача при попълване на заявлението за регистрация в Сайта.
4.7. Със създаването на профил, купувачът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци със Стоки, от които се интересува. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Купувачът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички лица с регистриран Профил на Купувача в Сайта. Личните списъци ще са видими единствено за Купувача, който ги е създал. Купувачът сам определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки списък по всяко време.
4.8. Клиентът е длъжен да пази в тайна своето потребителско име и парола. Клиентът е длъжен да уведоми незабавно Сенакс, в случай че паролата и/или потребителското име са забравени, откраднати или по друг начин станали достояние на трето неоторизирано лице. Сенакс ще счита за редовна всяка направена чрез онлайн магазина поръчка, ако са използвани потребителското име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от титуляра на потребителското име и паролата или от лице, различно от титуляра или от друго неоправомощено от титуляра лице.

5. Поръчки. Сключване на договор
5.1. Клиентът може да прави поръчки по електронен път (чрез електронна форма за Поръчка в Сайта) или по телефона , посочен в раздел 2 по-горе.
Поръчки по електронен път могат да бъдат правени 24 часа в денонощието чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги във виртуална количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта. До потвърждаване на Поръчката Купувачът може да преглежда и променя поръчваните Стоки и/или Услуги, количества, начин на плащане и други. За да финализира една Поръчка, Купувачът трябва да я потвърди, като следва указаните стъпки в Сайта. Добавянето на Стока и/или Услуга във виртуалната количка, без Поръчката да бъде потвърдена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката/услугата.
Поръчки по телефона се правят през работното време, указано на сайта, като съответната Поръчка се регистрира от служител на Сенакс от името на Клиента.
5.2. С извършване на Поръчка Купувачът разрешава на Продавача да се свърже с него на посочените в нея данни за контакт, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
5.3. Независимо дали поръчката е направена по телефон или през сайта, продавачът регистрира направената поръчка в системата си и изпраща уведомление до клиента за това по електронен път (чрез имейл) или по телефона. Уведомлението за регистрация е с информативен характер и няма значението на приемане /потвърждаване на поръчката или поемане на ангажимент за изпълнението й от продавача. С оглед на това продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, както и поради изчерпване на складовата наличност. При всички случаи продавачът уведомява за това купувача чрез имейл или по телефона.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и купувача се смята за сключен от момента на получаването от страна на купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на потвърждение, че стоката от поръчката е готова за изпращане или услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомление, че купувачът допълнително ще бъде информиран от куриер за точната дата на доставка.
5.5. Клиентът се задължава:
а/ да не подава фиктивни или невалидни поръчки, или друга невярна информация,
б/ да не осъществява достъп до Електронния магазин с чужди права и пароли,
в/ да не изпраща нежелана поща (spam, junk mail и др.),
г/ да не се намесва в правилното функциониране на системата, включително, но не само: да не осъществява достъп извън този, който му е предоставен от Сенакс,
да не осуетява процедурата по идентификация на други клиенти, и да не създава пречки други клиенти да имат достъп и да ползват уебсайта и електронния магазин,
д/ да не извършва каквито и да действия или бездействия, които причиняват вреда или биха могли да причинят вреда на Сенакс, клиенти на Сенакс или трети лица и/или които могат да се квалифицират като административно нарушение или престъпление по българското законодателство или друго приложимо право.

5.6 Изпълнение на поръчки. Поръчки в онлайн магазина могат да се изпращат по всяко време на денонощието. Всички поръчки получени до 12 ч. на обяд, се обработват същия работен ден. Всички поръчки получени след 12 ч. на обяд се обработват на следващия работен ден. Поръчки получени в петък след 12 ч. се обработват в понеделник.


6. Право на отказ на потребител от договор за покупко-продажба от разстояние
6.1. Клиент, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) (потребител), има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, посочени в т. 6.4 от Общите условия, в 14-дневен срок, считано от:
а) датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя
б)Или датата на приемане на последната стока от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно; или
в) датата на приемане на последната партида или част от нея от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части; или
г) датата на приемане на първата стока от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време;
д) датата на сключване на договора - при договор за услуги.
6.2. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Сенакс за своетo решение, че се отказва от договора и връща стоката, по един от следните начини:
а) попълни и изпрати по електронен път чрез Интернет страницата на Сенакс стандартния формуляр за отказТУК,
б) Или да уведоми Сенакс за отказа си на посочения в сайта телефон за контакт 02/ 943 3356 или на следния електронен адрес: eshop@senax.bg, като освен своето име, адрес, телефон за връзка, посочи и номера на фактурата за покупка на стоката, или
в) чрез друго недвусмислено заявление за отказ от договора.
6.3. Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора за продажба от разстояние и Продавачът не е предложил да прибере стоките сам, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на продавача или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Продавача за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Сенакс преди изтичането на 14-дневния срок. Клиентът заплаща всички преки транспортни и други разходи за връщането на стоките. Сенакс може да откаже да приеме върната стока, ако транспортните и други разходи за нейното връщане не са заплатени от Клиента.
Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката до момента на връщането й от клиента на Сенакс се носи от клиента.
6.4. Когато клиентът е упражнил правото си на отказ от договора, Сенакс възстановява заплатената от Клиента цена и разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора съгласно т. 6.2. Сенакс няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на Стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на Стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Сенакс.
Сенакс възстановява сумата, без това да е свързано с допълнителни разходи за Купувача, по един от следните начини, в зависимост от избора на Купувача: с банков превод по посочена от Купувача банкова сметка, с пощенски паричен превод или в брой на място в офиса на Сенакс.
Когато Клиентът упражни правото си на отказ и когато Сенакс не е предложил да прибере Стоките сам, той може да задържи възстановяването на сумите на Клиента, докато не получи Стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил Стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете събития се е случило по-рано.
6.5. Клиентът може да върне стока по реда на т. 6, при условие че стоката отговаря на следните изисквания: стоката е с ненарушена цялост; няма механични повреди; не е била използвана; не е нарушена целостта на поставените от Сенакс или производителя защитни стикери и други означения; когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт да е била разпечатана, като останалите са запечатани; стоката е придружена от съпътстващите я документи и аксесоари, с които е била доставена на потребителя.
6.6. Клиентът няма право на отказ от договори, влизащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

7. Цени. Условия и начини на плащане. Фактуриране
7.1. Всички цени на Стоките и/или Услугите в Електронния магазин са крайни, обявени са в български лева с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
7.2. Купувачът може да заплати Цената на Стоките и/или Услугите по направена Поръчка по един от следните начини:
1. a) Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на доставката на стоките/услугите, когато куриер/превозвач посети посочения от купувача адрес за доставка в поръчката и предаде стоката на купувача.
б) Плащане по банков път – купувачът заплаща цената на стоките и/или услугите съгласно потвърдена поръчка по посочена от продавача в сайта банкова сметка, преди получаване на поръчаната стока/услуга. Купувачът следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка, в което като основание за плащане е посочен номерът на поръчката, на имейл eshop@senax.bg, а ако не може, следва да изпрати следната информация на посочения имейл: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на Поръчката; имена и телефонен номер за контакт;

в) Онлайн плащания с дебитна или кредитна карта – Купувачът заплаща цената на стоката с банкова карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro.
7.3. Поръчки на стоки на стойност над 5000 лв /пет хиляди лева/ се заплащат предварително по банков път или онлайн чрез банкова карта.
7.4. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувачаили неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на купувача. Затова Сенакс препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.
7.5. Когато е избрано плащане по банков път или онлайн плащане, ако в срок до 3 (три) работни дни от потвърждаване на поръчка от страна на Купувача, сумата не е получена по банковата сметка на продавача, поръчката се счита за автоматично анулирана.
7.6. При поръчаните и доставени Стоки и направените плащания от Купувачи-физически лица, продавачът издава документ, удостоверяващ продажбата. Същият може да бъде отчет продажби граждани или фактура при желание от страна на клиента. За юридически лица продавачът издава фактура. Ако плащането е с наложен платеж или с дебитна или кредитна карта се издава фискален бон.
С приемане на настоящите Общи условия, Купувачът се съгласява да получава фактури, издадени от продавача с документите за доставка.
7.7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, купувачът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в Профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

8. Доставка на стока. Срок на доставка.
8.1 Взимане от офиса/магазина на фирмата.
Поръчки, които ще бъдат взети от магазина се обработват от понеделник до петък до 15:00. Поръчката се обработва от момента на получена заявка или обаждане. Срокът за обработка и подготовка на поръчката е 2 часа след подаване на заявката онлайн или обаждането.
Клиентът се задължава да вземе поръчката си до 5 работни дни от офиса/магазина на Сенакс. Ако пратката не е получена в горния срок и няма изрично обаждане/договорка със служител на фирмата, същата се анулират служебно след 5 дневния срок.
Плащането на тези пратки е може да бъде извършено в брой, предварително по банков път или чрез виртуалния пос терминал.
8.2. Доставки на стоки се извършват с куриер на територията на Република България до адрес, посочен от купувача, в офис на куриерската фирма или от офиса на Сенакс в зависимост от избора на Купувача.
8.3. За извършване на доставка до адрес, следва да има лесен достъп с товарен автомобил. В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на senax.bg определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.
8.4. Продавачът осигурява подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
8.5. Разходите за транспорт, свързани с доставката на стоките до адреса на купувача, определен в поръчката, не са включени в посочената в сайта цена на стоките. Освен ако не бъде уговорено друго, разходите за транспорт се заплаща допълнително от Купувача в момента на доставката на стоката на куриера/превозвача, извършващ доставката. Цената на доставката се изчислява при извършване на поръчката съобразно тарифата на куриера/превозвача, извършващ доставката и се потвърждава от купувача заедно със завършване на поръчката. Всички доставки над 80 лв. са безплатни за Купувача. С потвърждаване на поръчката купувачът се задължава да заплати и разходите за транспорт.
8.6 Сроковете за доставка могат да варират в зависимост от броя поръчки и наличности при производителя и/или дистрибутора на стоките, наличието на официални и/или почивни дни, за което Купувачът дава съгласието си при завършване на Поръчката, след натискане на бутона „Завършване на поръчката”. При всички положения Продавачът не носи отговорност за забава, в случай че забавянето е по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката, поради непреодолима сила и/или поради други независещи от Продавача обстоятелства.
В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, Купувачът ще бъде уведомен за това и ще бъде информиран за нова дата на доставката.

8.7. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача и при условие, че са надлежно платени. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Купувача върху транспортния документ, предоставен от куриера или превозвача.

9. Рекламации. Гаранции
9.1. Стоките от Уебсайта, за които това се изисква от действащото законодателство, се предлагат за продажба с гаранция от производителя съгласно закона и търговските политики на производителите. Без гаранция се предлагат за продажба категориите Стоки, които поради естеството си не могат да имат такава.
9.2. Когато гаранционните карти на Стоките, са издадени директно от производителя на хартиен носител, Стоките се предлагат за продажба и се доставят на Клиента заедно с гаранционните карти, които се намират вътре в тяхната опаковка/кутия.
9.3. Освен в случаите по т. 9.2, гаранционните карти, съдържащи гаранциите от производителя на Стоките, са в електронен формат и са общодостъпни за клиентите чрез Уебсайта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане на траен носител.
9.4. За Клиентите, които имат качеството на потребители по смисъла на ЗЗП,
ЗЗП предвижда и законови гаранции за безопасност и за съответствие на стоките с договора за продажба, които са нормативно уредени в Глава V, раздел II и раздел III от ЗЗП, в това число гаранцията по чл. 112 – чл. 115 от ЗЗП.

9.5. Клиентът може да направи рекламация на закупени чрез Електронния магазин Стоки съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция, ако такава е предоставена за стоката, а за Клиент - потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите - съобразно разпоредбите на същия закон.
Приемането на рекламации се извършва с електронна поща на електронен адрес eshop@senax.bg или на адреса на “Сенакс” ООД, гр. София, бул. Цветан Лазаров 92, в рамките на работното време 9 - 18 часа или на телефон – 02/ 943 33 56. При рекламация Клиентът посочва номера на фактурата за покупка на стоката.


10. Въпроси, Отговори, Ревюта, Коментари
10.1. Всеки ползвател на Сайта може да прави Ревю или Коментар, както и да задава Въпроси и поставя Отговори към други ползватели на Сайта по отношение на Стоки и/или Услуги, предлагани в Електронния магазин. За целта ползвателят на Сайта трябва да има регистриран Профил на Купувача и да спазва изискванията в настоящия Раздел.
10.2. Купувачът може да публикува Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори в раздел „Отзиви“, неразделна част от изoбражението на всяка Стока. Ревютата могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките, начина на употреба и доставките на дадена Стока или Услуга.
10.3. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на Сайта, Купувачите предоставят на Сенакс неизключителен, постоянен, неотменим териториално неограничен лиценз и правото да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
10.4. При публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, Купувачът се задължава да спазва следните правила:
• да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определена Стока или Услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
• да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на Продавача или на трето лице;
• да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
• да използва тази услуга само за обсъждане на характеристиките или получаване на допълнителна информация относно определена Стока или Услуга;
• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес за доставка или местожителство, телефонни номера, електронни адреси (имейли), собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
• да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност;
• да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
• да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел следва да се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Сайта.
10.5. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено Ревю, Купувачът следва да добави и Рейтинг за съответната Стока или Услуга. Поставените оценки, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на Стоката или Услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до изображенията им.
10.6. Клиентите, които публикуват Ревюта, към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:
• качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно стоката или услугата, за която пишат Ревютата, след като са се уверили, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица;
• качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;
• качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;
• качените файлове не съдържат URL-те или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като Сенакс.
10.7. Когато Купувач съобщи, че някое Ревю/Коментар/Въпрос или Отговор има неподходящо съдържание, това съдържание се преглежда от Сенакс с цел да се определи дали е налице нарушение на Общите условия. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от Сайта само след проверка от страна на Сенакс.
10.8. Клиентите на Сенакс се задължават да не публикуват Коментари/Ревюта/Въпроси или Отговори с порнографско или нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на Сенакс или трети лица, или с каквото и да било друго съдържание, което нарушава законите на Република България.
10.9. При съменение за нарушение на правилата от настоящия Раздел, Сенакс има право да изтрие съдържанието, поставено на Сайта от съответен Купувач и/или да ограничи възможността на Купувача да публикува Ревюта/Коментари/Въпроси и Отговори на Сайта, без да е длъжен да се обосновава за това.
10.10. Сенакс не носи отговорност за съдържанието, истинността и произхода на Коментарите, Ревютата, Въпросите или Отговорите, публикувани на www.senax.bg/eshop/. Сенакс има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за автори на Коментари/Ревюта/Отговори, които нарушават българското законодателство.


11. ФОРС МАЖОР
11.1. Продавачът не носи отговорност за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, епидемия, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.
11.2. Ако непреодолимата сила продължи повече от 20 дни, всяка от Страните има право да прекрати сключения Договор, като отправи писмено уведомление до другата Страна с незабавен ефект.

12. Обработка на лични данни
12.1. „Сенакс” ООД е администратор на лични данни и администрира и обработва личните данни, предоставени от клиентите, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679.
12.2. Сенакс администрира и обработва лични данни при наличие на някое от следните основания:
а/ обработването е необходимо във връзка със сключването на договор чрез Електронния магазин и/или за изпълнение на задълженията от Сенакс по сключен договор за продажба или договор за услуги чрез Електронния магазин,
б/ обработването се извършва въз основа на изрично 
съгласие на Клиента в качеството му на субект на данни; 

в/ обработването е необходимо за спазване на законово задължение на администратора на данни;
г/ обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора на данни или на трета страна;
д/ на други предвидени в чл. 6, пар. 1 от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 основания.
12.3. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът изрично се съгласява, че Сенакс има право да събира, обработва, използва и съхранява информация, отнасяща се до Клиента, във връзка с регистрация за ползване на услугите на Електронния магазин. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва: собствено име, фамилия, адрес, eлектронен адрес, телефон за контакт, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията си в Електронния магазин www.senax.bg/eshop/. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при заявяване, сключване и изпълнение на договори, получаване и/или използване на стоки и услуги чрез Електронния магазин www.senax.bg/eshop/, за участие в промоции, томболи и състезания, за получаване на рекламни предложения и специални оферти, при попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
12.4. С попълване и подаване/зареждане на електронната форма за регистрация от Клиента за ползване на услугите на Електронния магазин www.senax.bg/eshop/., се приема, че Клиентът е предоставил доброволно информацията за себе си, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679, че е запознат с информацията, предоставена от Сенакс съгласно чл. 13 от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите и по начините, посочени в Общите условия и Политиката за защита на личните данни на Сенакс, в това число да бъдат разкривани и предоставяни на категории получатели, посочени в Политиката за защита на личните данни на Сенакс.
12.5. Клиентът предоставя личните си данни доброволно. Клиентът може да поиска по всяко време достъп до и коригиране и/или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация и лични данни от Електронния магазин www.senax.bg/eshop/.
12.6. Клиентът в качеството си на субект на данни има следните права: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение срещу обработване на личните му данни, право на оттегляне на съгласие за обработване на лични данни, в случай че обработването на данните е въз основа на дадено съгласие.
12.7. При нарушаване на правата му по Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД Клиентът има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни в сроковете, при условията и по реда, предвидени в закона. – Комисия за защита на личните данни с адрес гр. София, п.к. 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg.
12.8. Допълнителна информация за категориите лични данни, които се обработват, цели, основания за обработването им, категории получатели на данните, организационни и технически мерки за защита на данните, срок за съхранение на данните, права на Клиентите като субекти на данните и условия и ред за упражняването им се съдържат в “Политика за защита на личните данни на “Сенакс” ООД”, която се намира на сайта на дружеството - www.senax.bg.

13. Права на интелектуална собственост
13.1. Електронният магазин www.senax.bg е собственост на “Сенакс” ООД, представлявано от управителя Николай Стоянов; ЕИК: 831566723; със седалище в град София и адрес на управление: жк. Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров 92. За контакт: електронен адрес (и-мейл): eshop@senax.bg, телефон 02/ 943 3356.
13.2. Всички права на интелектуална собственост върху всички информационни ресурси, софтуеър, бази данни, материали, снимки, изображения, лого и други подобни, публикувани на Уебсайта www.senax.bg и Електронния магазин www.senax.bg/eshop/, са собственост на “Сенакс” ООД или на лица – носители на тези права, предоставили правото на ползване на “Сенакс” ООД, и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Всяко използване на Сайта или неговото съдържание, включително, но не само копиране, съхраняване, предаване, разпространение и/или възпроизвеждане на част или на цялото съдържание, публикувано на Уебсайта и Електронния магазинwww.senax.bg/eshop/, освен в незначителен обем за лично, нетърговско ползване от Купувача, е забранено без разрешение от Сенакс. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.
13.3. Имената на стоки или дружества, упоменати в съдържанието на Сайта и Електронния магазин на Сенакс, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на Клиентите до и ползването на услугите на Електронния магазин www.senax.bg/eshop/ по никакъв начин не следва да се възприема от Клиентите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е търговска марка или търговско име.


14. Други
14.1. В случай че Клиент не изпълнява задълженията си по договора за продажба и/или Общите условия, или ползва Електронния магазин и Сайта не по предназначение, и/или наруши разпоредби на българското законодателство или друго приложимо право, Сенакс има право незабавно и без предизвестие да откаже по-нататъшен достъп на Клиента до неговия Профил, до Електронния магазин и Уебсайта, и да заличи изцяло Профила на Купувач.
В посочените по-горе случаи Сенакс има право и на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задължението, респ. от нарушението, от страна на Клиента.
14.2. Освен в случаите по т. 14.1, Сенакс има право да анулира и заличи изцяло Профил на Купувач, в случай че:
а/ Купувачът предостави невярна или непълна информация.
б/ Сенакс има съмнения за злоупотреба и/или недобросъвестно поведение от страна на Купувач;
в/ възникнат форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини;
г/ Сенакс прекрати поддържането на Мобилното приложение.
В случаите по б. “а” и б. “б” Сенакс има право и на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, пряка и непосредствена последица от виновното поведение на Купувача.
14.3. В случаите по т. 14.1 и т. 14.2 Клиентът има право да се обърне към отдел “Връзки с клиенти” на Сенакс, за да получи информация за причините, довели до прилагането на посочените мерки.
14.4. Купувачът има право по всяко време по своя собствена преценка да дезактивира своя Профил в Сайта.
14.5. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон на Сайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
14.6. Купувачът е уведомен, че Сайтът използва бисквитки (cookies) и е съгласен с Политиката на Сенакс за използването на „бисквитки” или други подобни инструменти с цел подобряване на функционалността на Сайта.
14.7. Сенакс полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не носи отговорност за нейната изчерпателност и достоверност, както и за съдържанието, качено от ползватели на Сайта.
14.8. Продавачът има право по своя преценка да възлага на подизпълнители изпълнението на всички или част от задълженията си по договори от разстояние, сключени чрез Електронен магазин, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.
14.9. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Сенакс си запазва правото да изисква от Купувача да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.
14.10. Сенакс има право по всяко време да променя съдържанието на Сайта и Електронния магазин и временно да преустановява или прекратява достъпа до тях без предварително уведомяване на Клиентите за това .
14.11. Сенакс има право по всяко време да променя техническите изисквания за достъп до Електронния магазин в случаи на нововъведения, промени в законодателството или от съображния за сигурност.
14.12. Сенакс не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от Клиентите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на Електронния магазин www.senax.bg/eshop/ или свързаните и предоставяни чрез Електронния магазин Стоки и Услуги. Сенакс не носи отговорност, в случай че Купувачът няма достъп в определен момент до която и да е част от Сайта или достъпът е с влошено качество поради каквато и да е причина, включително, но не само, непреодолима сила, независещи от Сенакс причини като напр. технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др. Сенакс не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.
14.13. Сенакс може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Сайта за определен период от време.Промоциите могат да важат както при покупка чрез Сайта, така и при покупка на място.
14.14. Сенакс публикува в Електронния магазин изображение на всяка стока, описание на основните й характеристики и цена с включен ДДС. Сенакс не носи отговорност за невярност или непълнота на предоставената от производителя информация за характеристиките на стоката.
Всички изображения, поместени на Сайта, имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока или Услуга, а не да я представят точно. Възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Електронния магазин (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации и др.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или търговската й опаковка, или да създават погрешно впечатление за предлаганата Услуга. Сенакс няма да носи отговорност за такива несъответствия.
В информацията, представена на Сайта, са възможни печатни грешки, разлики в цветовото представяне на стоките, както и промени на техния дизайн. Сенакс си запазва правото по всяко време да коригира сгрешени технически и други параметри на стоки.
14.15. Сенакс не носи отговорност за неизпълнение или неточно, или забавено изпълнение на Поръчка в случаите, в които Клиентът е посочил неверни, непълни, неточни или неактуални лични данни или друга информация, необходима за изпълнение на Поръчката, включително, но не само, когато е посочил непълно, неточно име, непълен, неточен или неверен адрес.
Сенакс не носи отговорност за неизпълнение или неточно, или забавено изпълнение на Поръчка поради технически повреди, липса на Интернет връзка, смущения в линиите и/или други събития извън неговия контрол.
14.16. Сенакс не носи отговорност за вреди, настъпили от неоторизирано ползване на потребителското име и парола на потребителя от трети недобросъвестни лица.
14.17. Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове, които са собственост или се оперират от трети лица, включително към сайтове, имащи отношение към предлаганите Стоки. Сенакс не упражнява контрол върху съдържанието на тези сайтове и не носи отговорност за безопасността и политиката за поверителност на уебсайтове, които не администрира, и за информацията, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към интернет страници на трети лица в Сайта и Електронния магазин по никакъв начин не означава, че Сенакс одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях стоки и услуги. Клиентите се възползват от препратките на Сайта и Електронния магазин към интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

15. Приложимо право и решаване на спорове
15.1. За неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
15.2. Всички спорове между страните, породени от или отнасящи се до договор за продажба на стоки или услуги чрез Електронния магазин www.senax.bg/eshop/, се решават по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.
15.3. При възникване на спор межу Сенакс и Клиент, имащ качеството на потребител по ЗЗП, потребителят може да отнесе спора за решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите - https://www.kzp.bg/pomiritelna-komisiya или да подаде жалба за онлайн решаване на спорове през Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / . Към настоящия момент Сенакс не е поел ангажимент да участва, нито има задължението да използва органи за алтернативно решаване на спорове, включително комисията, посочена в предходното изречение.

Настоящите Общи условия са приети на 15/03/2021 и влизат в сила на 25/03/2021.
Последна ревизия на 19/08/2021.
При всяко изменение и/или допълнение на Общите условия Сенакс актуализира публикуваните на Сайта Общи условия.