Декларация за поверителност във връзка с регистрацията за контактс администратора

  1. Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от „СЕНАКС“ ООД, ЕИК 831566723 („Дружеството“) като администратор на данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
  2. Контакти на отговорното лице по защита на данните на Дружеството – администратор: gtsvetkov@senax.bg;+359 898922922
  3. Съгласен съм да предоставя следните лични данни: име, фамилно име, имейл адрес. Данните са предоставени чрез попълване на контактна форма на Интернет сайта на Дружеството - администратор – www.senax.bg
  4. Цел и основание за обработване на данните: за отправяне на запитвания, коментари и контакт с Дружеството-администратор.
  5. Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от Дружеството - администратор за следния срок: до приключване на кореспонденцията с администратора.
  6. Уведомен съм, че Дружеството-администратор може да продължи да съхранява данните за целите на спазване на законово задължение, ако законът изисква съхраняване за по-дълъг срок.
  7. Запознат съм с Политиката за защита на лични данни, публикувана на Интернет сайта на Дружеството - администратор – www.senax.bg, в която са подробно описани правата ми като субект на данни, както и съм запознат с реда за тяхното упражняване.