Добре дошли в нашия магазин!

Категории

Свържи се с нас:

02 / 943 33 56

Спрей за почистване на климатик, зелен лимон

Описание

Предназначение:SONAX СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ, ефективно се бори с нежеланите микроорганизми, намиращи се в климатичнат система. Бързо и лесно почиства вентлационната система. Премахва неприятните миризми.  Препоръчва се редовно използване.

Употреба: 1. Разклатетет флакона преди употреба. 2. Стартирайте двигателя на автмобила. Настройте климатика на студен, циркулационен режим, на най-високата степен. Отворете всички вентилационни отвори и затворете прозорците. 3. Плъзнете пасажерската седалка максимално напред и сгънете облегалката напред. 4. Дръжте флакона далеч от тялото и натиснете дюзата, докато не щракне и се активира. Позиционирайте флакона в центъра на областа на краката. 5. Излезте от колата и затворете вратите. 6. Изчакайте около 15 минути, докато съдържанието на флакона свърши. След това отворете всички врати, изключете двигателя и оставете да се проветри. 7. Отсранете флакона и ако е необходимо забършете остатъчната влага от тапицерията и килима със суха кърпа.

 

  • Арт. номер: 323400
  • Производител: SONAX
  • Тегло: 0.100 кг
Изпратете на приятел Оценете продукта Добави в списъка с желания
Цена: 16.00лв.
Брой:

Oпасно! H222-H229Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.Не пръскайте срещу открит пламък или нажежен материал. H319Предизвиква сериозно дразнене на очите.P101При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на

продукта.P102Да се съхранява извън обсега на деца.P210Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.P211Да не се пръска към открит пламък или друг източник за запалване.P251Съд под налягане: да не се пробива или изгаря дори след употреба.  P260Не вдишвахте прах.пушек/дим/изпарения/аерозоли.P271Да се използва само на открито или на добре проветриво място.  P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P410+P412Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C.P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

Опаковка:метална

Годно до:5 години от датата на производтсво, обозначена на опаковката.

Запознайте се с информацията, съдържаща се в информационния лист за безопасност.

www.senax.bg

Кошница

Кошницата е празна.