Добре дошли в нашия магазин!

Категории

Свържи се с нас:

02 / 943 33 56

Pro-Line спрей за демонтиране на дюзи, 400мл

Описание

Мощен разтворител за демонтиране на блокирали дюзи, запалителни и подгревни свещи.Прониква в мръсотията и корозията. Разклатете преди употреба. Напръскайте замърсените и корозирали повърхности и оставете да работи в продължение на 15-30 минути. При много големи замърсявания оставете да работи няколко часа.

 

Опаковка:метална

  • Арт. номер: 3379
  • Производител: LIQUI MOLY
  • Тегло: 0.400 кг
Изпратете на приятел Оценете продукта Добави в списъка с желания
Цена: 52.80лв.
Брой:

exclam.gifflamme.gifПредназначение:Специален мощен разтворител за демонтиране на блокирали дюзи, запалителни и подгревни свещи. Разтворителят прониква в мръсотията и корозията и позволява лесното демонтиране на блокиралия елемент. Отличителните почистващи свойства позволяват лесното отстраняване на упорити замърсявания от масло, корозия, смоли и нагари.Опасно! H332 Вреден при вдишване. H319 Предивзивка сериозно дразнене на очите. H315 Предизвиква дразнене на кожата. H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.H222-H229 Изключително запалим аерозол.Съд под налягане:може да експлодира при нагряване. P101 При необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта.  P102 Да се съхранява извън обсега на деца.P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламът/нагорещени повръхности.Тютюнепушеното забранено.P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.   P251 Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба.P261 Избягвайте вдишване на изпарения и аерозоли.  P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазна маска и предпазни очила.P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. P405 Да се съхранява под ключ. P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури по-високи от 50C.  P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли на места за събиране на опасни или специални отпадъци.

Кошница

Кошницата е празна.