Добре дошли в нашия магазин!

Категории

Свържи се с нас:

02 / 943 33 56

Спрей за почистване дроселови клапи 400мл.

Описание

Специален активен разтворител за почистване на характерните замърсявания и налепи на всмукателната област и дроселовите клапи. Разтваря и премахва всички замърсявания и депозити като масло, смоли, остатъци от лепило и др. Надеждно почиства дюзите и вътрешните компоненти. Гарантира оперативността на всички движещи се части и намалява разхода на гориво.

  • Арт. номер: 5111
  • Производител: LIQUI MOLY
  • Тегло: 0.400 кг
Изпратете на приятел Оценете продукта Добави в списъка с желания
Цена: 23.05лв.
Брой:

exclam.gifflamme.gifОпасно!H332Вреден при вдишване.  H319Предивзивка сериозно дразнене на очите.H315Предизвиква дразнене на кожата.  H336Може да предизвика сънливост или световъртеж.H222Изключително запалим аерозол.H229Съд под налягане:може да експлодира при нагряване.P101При необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта. P102 Да се съхранява извън обсега на деца.P210Да се пази от топлина/искри/открит пламът/нагорещени повръхности.Тютюнепушеното забранено.  P211Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.  P261Избягвайте вдишване на изпарения и аерозоли.  P251Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба.  P271Да се използва само на открито или на добре проветриво място.  P280Използвайте предпазни ръкавици, предпазна маска и предпазни очила. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.P410+P412Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури по-високи от 50C. P405Да се съхранява под ключ.P501Съдържанието/съдът да се изхвърли на места за събиране на опасни или специални отпадъци.

Приложение: Старателно напръскайте частите, които трябва да се почистят и оставете да подейства 2-3 минути. След това при работещ двигател премахнете замърсяванията чрез повторно напръскване.Подходящо за употреба само в бензинови двигатели!

Кошница

Кошницата е празна.